PRAYERS AGAINST SABOTEURS

Praise and Worship

Bible Reading: Nehemiah 6, Psalm 21

Confession: 10Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced: they shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. 12 You shall seek them and not find them-those who contended with you.  Those who war against you shall be as nothing, as a non-existent thing. 13 For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, ‘fear not, I will help you’. (Isaiah 41:11-13 NKJV)

Prayer Points

 1. Father, I thank You for the power in the blood of Jesus, in the name of Jesus.
 2. I thank You for the victories which I have in You, in the name of Jesus.
 3. I take authority over this month of September, in the name of Jesus.
 4. I command this month to become a blessing to me, in the name of Jesus.
 5. Any power that want to discredit me in my line and place of business, fall into your pit, in the name of Jesus.
 6. I destroy the altars and habitation of the dis-creditors in my foundation, in the name of Jesus.
 7. I command the stronghold of chief priest for saboteurs to become desolate, in the name of Jesus.
 8. You the priestess of saboteurs become desolate, in the name of Jesus.
 9. I destroy the habitations of the king/queen of saboteurs, in the name of Jesus.
 10. You the habitations of prince and princess of saboteurs over my life, become desolate, in the name of Jesus.
 11. Let the altars of marine kingdom, occultic kingdom, ancient kingdom become desolate, in the name of Jesus.
 12. You the wall of sabotage surrounding my promise land, become desolate, in the name of Jesus.
 13. You the voice of saboteurs over my destiny become desolate, in the name of Jesus.
 14. You the voice of saboteurs surrounding my virtue, become desolate, in the name of Jesus.
 15. You the congregation of saboteurs over my turning points, become desolate, in the name of Jesus.
 16. You the enemy of my greatness become desolate, in the name of Jesus.
 17. I crush to powder every power fighting my greatness, in the name of Jesus.
 18. I crush to powder any power that wants to cover my glory, in the name of Jesus.
 19. Every curse placed upon my greatness, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 20. Every curse placed upon me, in the day I was born, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 21. Every curse placed upon my life during my growing up, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 22. Every curse placed upon my life through my umbilical cord, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 23. Every curse placed upon my life in the day my mother consulted witchdoctor/s, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 24. Every curse of anti-progress placed upon my children’s life before they were born, break by fire, in the name of Jesus.
 25. Every chain of limitation tied around my life in order to limit my greatness, by the power in the blood of Jesus, I command the chain to break, in the name of Jesus.
 26. Every satanic boundary around my greatness; be destroy by the power in the blood of Jesus.
 27. Every satanic boundary over my financial, marital, business, health, academic greatness, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 28. O God arise and defend your interest in GGDEM, in the name of Jesus.
 29. Let every power assigned to discredit GGDEM to become desolate, in the name of Jesus.
 30. Let the fire of the Holy Ghost consumes the stronghold of sabotage in GGDEM, in the name of Jesus.
 31. Every power fighting the greatness of GGDEM, be destroy by fire, in the name of Jesus.
 32. O Lord! strengthen my hands to work harder, in the name of Jesus.
 33. O Lord! Let your voice be louder in my heart than the voice of the enemy, in the name of Jesus.
 34. My enemies will be put to shame in my works, in the name of Jesus.
 • Thank You LOrd, for answered prayers, in the name of Jesus.

 

Pray As The Spirit Of The Lord Gives You Utterance!

ELANDULATHANO LYOMASIKU GA 7 GOMAIDHILIKO

NOMAGALIKANO GA APIILILI 2016

OSHIPALANYOLO

Omagalikano Ompinge Nomanwethemo Ga Satana

Okutanga Nokuhambelela

Omishangwa Leshwa: 1 Joh 3:24, 1 Joh 4:1-6, 1 Joh 5:14-15, Jer 1:19

Iintsa Yomagalikano

“Tala nena ndjika, onde ku tula kombanda yiigwana noyomapangelo, okuyidhudha mo nokuyi hila mo, okuyi hanagulapo nokuyi ekelahi, okuyi tunga nokuyi tsika” (Jer 1:10).

“Tala ondeku ninga nena ndjika oshilando shakola, ongudhi yoshiyela nekuma lyoshikushu, okukondjitha evi alihe, aakwaniilwa yaJuda, aapangeli, aayambi naantu ayehe” (Jer 1:18).

 1. Tate otandi ku pandula omolwa esindano ndi ndina mungoye, medhina lya Jesus.
 2. Tate otandi ku pandula oshoka molugodhi muka ongoye to kondjele ndje, medhina lya Jesus.
 3. Melandulathano ndino Omuwa, kwata ehalo lyandje lyokulya eto pendje esilohenda lyoku idhilika nokugalikana, medhina lya Jesus.
 4. Otandi isiikile kohi yombinzi ya Jesus, medhina lya Jesus.
 5. Otandi kuthako uuthemba kombanda yiishitwa ayihe, medhina lya Jesus.
 6. Otandi lombwele eshito alihe niishitwa ayihe yilongele kumwe nangame, medhina lya Jesus.
 7. Omuleli kehe gwomudhingoloko gwandje omwiinayi, ta thitike omikanka dhomayambeko gandje, umbwako koshipundi, medhina lya Jesus.
 8. Omuleli kehe omwiinayi gwomudhingoloko gwandje, ta edhilile omuyengeli gwomambandukemo gandje, umbwako koshipundi, medhina lya Jesus.
 9. Omupanguli kehe omwiinayi mompangulilo ombwiinayi ta pangula omapangulo omawinayi ompinge nangame, gwilapo ndele tosi pamwe nomapangulo goye omawinayi, medhina lya Jesus.
 10. Ongudhi kehe mekankameno lyandje tai yambidhidha omapuko monkalamwenyo yandje, gwilapo ndele tosi, medhina lya Jesus.
 11. Omulonga kehe gwepuko tagu kungulukile mekankameno lyandje, kukuta sigo okoonzo dhoye, medhina lya Jesus.
 12. Omuti kehe gwomapuko tagu koko mekankameno lyandje, vudhwamo ndele to umbilwa momulilo, medhina lya Jesus.
 13. Omuuvithi kehe omwiinayi ta hunganeke omapuko monkalamwenyo yandje, gwilapo ndele tosi, medhina lya Jesus.
 14. Eyambo kehe lyomapuko lya yambwa ompinge nonkalamwenyo yandje, kuthwa oonkondo kombinzi ya Jesus, medhina lya Jesus.
 15. Oompangela kehe dha satana dhoku nwethamo omatokolo gandje opo afale ndje  momapuko, nadhi hanagulwepo koonkondo dho mombinzi ya Jesus, medhina lya Jesus.
 16. Omadhamo kehe omanankondo gomanwethemo ga satan kombanda yonkalamwenyo yandje, teka ndele to etha edhamo lyoye kombanda yonkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 17. Ngoye omunankondo gwomapuko wa kwatela onkalamwenyo yandje muupika, etha edhamo ndele tokanapo komulilo, medhina lya Jesus.
 18. Iikunwamo kehe yomapuko molutu lwandje, kungululwamo kombinzi ya Jesus, medhina lya Jesus.
 19. Omukalelipo kehe gwomapuko monkalamwenyo yandje, hololwamo ndele tosithwa ohoni, medhina lya Jesus.
 20. Iilonga kehe yomunankondo gwomapuko kombanda yonkalamwenyo yandje, sa, medhina lya Jesus.
 21. Iiyambelo kehe ya satana momagulu, kevi nomomeya, mbyono yakala noku ponokela ndje nombepo yepuko, lungunithwapo komulilo, medhina lya Jesus.
 22. Omukwiita kehe gwepuko ta umbundje niikuti yepuko, nyanyagulwapo sigo ontsi kemanya lyonale nale, medhina lya Jesus.
 23. Oshikuti kehe shepuko sha umbwa monkalamwenyo yandje, nukamo ndele tosi, medhina lya Jesus.
 24. Oshikuti kehe shepuko sha umbwa monkalamwenyo yandje sha tegelela esiku lyokukoka opo shi holokemo, nukamo ndele tosi, medhina lya Jesus.
 25. Ngoye shikuti shepuko wa umbwa ompinge niilonga yandje yokomake, shuna komutumi gwoye medhina lya Jesus.
 26. Oshikuti kehe shomapuko sha umbwa moonkalamwenyo dhuunona wandje, shunithwako komulilo, medhina lya Jesus.
 27. Ngoye mbuto yepuko! Ito mene monkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 28. Ngoye omuti gwepuko! Ito imike iiyimati monkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 29. Ngoye mbepo yepuko! Ito pepe ompinge nonkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 30. Ngoye omulonga gwepuko! Ito kungulukile monkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 31. Ngoye mvula yepuko! Ito loko monkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 32. Ngoye mulilo gwepuko! Ito fike ompinge nonkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 33. Ngoye muzizimba gwepuko! Ito siikilile onkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 34. Ngoye mukwaniilwa gwepuko! Ito pangele onkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 35. Otandi tindi okulongela kumwe nombepo yepuko, medhina lya Jesus.
 36. Otandi isiikile negwayeko lyesindano, lyowino, lyoonkondo, nosho tuu, medhina lya Jesus.
 37. Egwayeko lyoku tula iinima yili mondjila pehala lyili mondjila, siikilila onkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 38. Egwayeko lyokuninga iinima yili mondjila pethimbo lyili mondjila, siikilila onkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 39. Egwayeko lyoku sinda ombepo yepuko, ila kombanda yonkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 40. Egwayeko lyoku huma komeho mpa puna omangambeko, nkondopaleka onkalamwenyo yandje, medhina lya Jesus.
 41. Tangi Omuwa sho wa yamukula omagalikano gandje, medhina lya Jesus.

 

Galikana Ngaashi Ombepo yOmuwa Tayi  Ku Wilike!!!!

OH Mountains! Hear the Word of the Lord!

Scripture Readings: Psalm 91, Psalm 21, 2 Corinthians 10:3-6

Prayer Points

“So He answered and said to me; “This is the Word of the Lord to Zerubabel: 'Not by might nor by power, but by My Spirit says the Lord of hosts. “Who are you O Great Mountain? Before Zerubabel you shall become a plain! And he shall bring forth the capstone with shouts of “Grace, grace to it!” (Zechariah 4:6-7 NKJV)

 

 1. Thank You Lord for your faithfulness endures forever, in the name of Jesus.
 2. I ask for forgiveness for my family and I, in the name of Jesus.
 3. I plead the blood of Jesus over my family and I, in the name of Jesus.
 4. Every chief priest on the altars of my father's house, speaking negative into my life, I command you to fall down and die, in the name of Jesus.
 5. Every sacrifice offered against family and I on the altars of my father's house, be neutralized and be destroyed, in the name of Jesus.
 6. I destroy the altar of negativity erected against my family and I, in the name of Jesus.
 7. As many that have been hired to stand against me, begin to stand for me, in the name of Jesus.
 8. As many have been hired to block my way, let them open doors for me, in the name of Jesus.
 9. Every evil river of negativity flowing into my life; dry up to your source, in the name of Jesus.
 10. Every mountain of negative imagination in my mind, enough is enough, scatter by fire, in the name of Jesus.
 11. Every altar of negative imagination erected against me, I command you to catch fire, in the name of Jesus.
 12. Every priest of negative imagination standing against me fall by your sword, in the name of Jesus.
 13. I cleanse my mind from all negative imagination, in the name of Jesus.
 14. I build an altar of positive imagination, in the name of Jesus.
 15. O God my Father, ordain your priest to stand for me, in the name of Jesus.
 16. I decree and declare positive mind in my life, in the name   of Jesus.
 17. Every satanic imagination against my destiny be frustrated and be disappointed, in the name of Jesus.
 18. I pull down the imaginations of death, sickness, accident, madness, failure, ecct., in the name of Jesus.
 19. I will not die in the day of my breakthrough, in the name of Jesus.
 20. I will not fall sick in the day of my breakthrough, in the name of Jesus.
 21. Every mountain of frustration be remove by fire, in the name of Jesus.
 22. Every mountain of delay surrounding my life, enough is enough scatter by fire, in the name of Jesus.
 23. Every mountain of confusion around my life scatter by fire, in the name of Jesus.
 24. Every mountain of debt confronting my life be remove and be cast away, in the name of Jesus.
 25. Every mountain of impossibilities in my life be melted away, in the name of Jesus.
 26. Every mountain of failure standing before me, clear away, in the name of Jesus.
 27. I refused to beg before I eat, in the name of Jesus.
 28. I refused to go naked, in the name of Jesus.
 29. Oh Lord! Enlarge my coast, in the name of Jesus.
 30. I will not miss my divine opportunities, in the name of Jesus.
 31. Let the shield of my enemies fail them, in the name of Jesus.
 32. Let the man/woman competing with me over my spouse be disgrace and disappear, in the name of Jesus.
 33. Let the glory of my enemies become shame, in the name of Jesus.
 34. Let my enemies fall by their own swords, in the name of Jesus.
 35. Let the demonic tongue which has been cursing my destiny be silence forever, in the name of Jesus.
 36. Let my life bring glory to the Lord, in the name of Jesus.
 37. O Lord, arise and fight for GGDEM and her members, in the name of Jesus.
 38. O Lord defends your interest in GGDEM, in the name of Jesus.
 39. Thank You Lord for answering my prayers, in the name of Jesus.

 

Pray as the Spirit of the Lord gives you utterance

7 DAYS FASTING AND PRAYER PROGRAMME FOR APRIL 2016

TOPIC:

Prayers Against Satanic Influence

Praise And Worship

Scripture Reading: 1 John 3:24, 1 John 4:1-6, 1 John 5:14-15, Jer. 1:19

Prayer Points

“See, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant” (Jer.1:10)

“For behold, I have made you this day a fortified city and an iron pillar, and bronze walls against the whole land- against the kings of Judah, against its princes, against its priests and against the people of the land”. (Jer 1:18)

 1. Father I thank you for the victory I have in you, in the name of Jesus.
 2. Father I thank you because in this battle you are the one that will fight for me, in the name of Jesus.
 3. In this programme O, Lord. Hold my appetite to fast and give me the grace to pray, in the name of Jesus.
 4. I cover myself under the blood of Jesus, in the name of Jesus.
 5. I take authority over all the elements, in the name of Jesus.
 6. I command the whole creation and all the creators to co-operate with me, in the name of Jesus.
 7. Every evil prince of my environment, blocking the channels of my blessings, be overthrown, in the name of Jesus.
 8. Every evil prince of my environment detaining the angel of my breakthrough; be overthrown, in the name of Jesus.
 9. Every evil judge in any evil court passing evil judgments against me fall down and die with your evil judgments, in the name of Jesus.
 10. Ever pillar in my foundation, supporting error in my life, collapse and die, in the name of Jesus.
 11. Every river of error flowing into my foundation, dry up to your source, in the name of Jesus.
 12. Every tree of error growing in my foundation, be uprooted and be cast into the fire, in the name of Jesus.
 13. Every evil priest prophesying error into my life, fall down and die, in the name of Jesus.
 14. Every sacrifice of error offered against my life, be nullified by the blood of Jesus, in the name of Jesus.
 15. All the satanic plans to influence my decisions in order to cause me to error; be destroy by the power in the blood of Jesus, in the name of Jesus.
 16. Every stronghold of satanic influence over my life break and loose your hold over my life, in the name of Jesus.
 17. You the strongman of error that is holding my life in captivity, loose your hold and perish by fire, in the name of Jesus.
 18. You deposit of error in my system; be flush out by the blood of Jesus, in the name of Jesus.
 19. Every agent of error in my life, be exposed and be disgraced, in the name of Jesus.
 20. Every activities of the strongman of error over my life, die, in the name of Jesus.
 21. Whatever satanic altars in the heavenlies, on the land, in the water, that has been attacking me with the spirit of error be roasted by fire, in the name of Jesus.
 22. Every gunman of error firing at me; be grounded to powder by the Rock of Ages, in the name of Jesus.
 23. Every arrow of error fired into my life, jump out and die, in the name of Jesus.
 24. Whatever arrow of error fired into my life waiting for the day of maturity in order to manifest, jump out and backfire, in the name of Jesus.
 25. You the arrow of error fired against my handiwork, go back to your sender, in the name of Jesus.
 26. Every arrow of error fired into my children’s lives, backfire by fire in the name of Jesus
 27. Seed of error! You will not germinate in my life, in the name of Jesus.
 28. Tree of error! You will not bear fruit in my life, in the name of Jesus.
 29. Wind of error! You will not blow against my life, in the name of Jesus.
 30. River of error!  You will not flow into my life, in the name of Jesus.
 31. Rain of error! You will not fall into my life, in the name of Jesus.
 32. Fire of error! You will not burn against my life, in the name of Jesus.
 33. You the shadow of error! You will not cover my life, in the name of Jesus.
 34. You the king of error! You will not rule over me, in the name of Jesus.
 35. I refused to cooperate with the spirit of error, in the name of Jesus.
 36. I cover myself with the anointing of excellence, wisdom, might, etc., in the name of Jesus.
 37. The anointing that will enable me to put the right things at the right place, overshadow my life, in the name of Jesus.
 38. The anointing to do the right thing at the right time, overshadow my life, in the name of Jesus.
 39. The anointing to overcome the spirit of error, come over my life, in the name of Jesus.
 40. Anointing to be able to move forward where there is blockage; empower my life, in the name of Jesus.

Pray as the Spirit of the Lord gives you utterance!

 

I REFUSED IT, IN THE NAME OF JESUS

Matthew 16:19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heave. Matthew 18:18. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Job 22:28-29. You will also declare a thing, And it will be established for you: So light will shine on your ways. When they cast you down, and you will say, “Exaltation will come!” Then He will save the humble person. Proverbs 18:21. Death and life are the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit.

 1. Father, I thank You for this prayer program, in the name of Jesus.
 2. Transform my life through this program O, Lord, in the of Jesus.
 3. I refused to slumber where I suppose to be alert, in the name of Jesus.
 4. I refused to eat where I suppose to fast, in the name of Jesus.
 5. I refused to fall where I am supposed to stand, in the name of Jesus.
 6. I refused to be humiliated where I am supposed to be honored, in the name of Jesus.
 7. I refused to fail where I am supposed to succeed, in the name of Jesus.
 8. I refused to be deaf where I am supposed to hear, in the name of Jesus.
 9. I refused to be blind where I suppose to see, in the name of Jesus.
 10. I refused to be dumb where I am supposed to speak, in the name of Jesus.
 11. I refused to beg where I am supposed to give, in the name of Jesus.
 12. I refused to behave foolishly where I am supposed to behave wisely, in the name of Jesus.
 13. I refused to be a spectator where I am suppose be a participant, in the name of Jesus.
 14. I refused to cry where I am supposed to rejoice, in the name of Jesus.
 15. I refused to be disappointed where I am supposed to be appointed, in the name of Jesus.
 16. I refused to be frustrated where I am supposed to be fulfilled in the name of Jesus.
 17. I refused to be defeated where I am supposed to win, in the name of Jesus.
 18. I refused to be rejected where I am supposed to be accepted, in the name of Jesus.
 19. I refused to be demoted where I am supposed to promoted, in the name of Jesus.
 20. Whatever God has put in my hands, no power will take it away, in the name of Jesus.
 21. My destiny will not be exchanged, in the name of Jesus.
 22. My glory will not be manipulated, in the name of Jesus.
 23. I refused to slow down where I am supposed to move fast, in the name of Jesus.
 24. I refused to move backward where I am supposed to move forward, in the name of Jesus.
 25. I refused to go down where I am supposed to go up, in the name of Jesus.
 26. I will not give up; my enemies will give up, in the name of Jesus.
 27. I will not lose my focus where I need to be focused, in the name of Jesus.
 28. I will not lose my flavor, in the name of Jesus.
 29. I will not lose my physical, spiritual and mental strength, in the name of Jesus.
 30. Thank you Lord for answering my prayers, in the name of Jesus.

Pray as the Spirit of the Lord gives you utterances